VIA University College Denmark

 

Jordarbejder/Earthmoving

 

Emne

Item

Bog/Book

Side/Page

* = kræver kode/require code

Introduktion
- Boreprofiler
www.geus.dk
- Matrikler
www.kms.dk
-
Geoteknisk rapport * (Skuldelev skole)

Introduction
- Drilling profiles www.geus.dk
- Matrikler www.kms.dk
- Geotechnical report * (Skuldelev school)

 

 

 

 

 

Jordarter
- Sten og sand
- Ler
- Blandede materialer
-
PPT præsentation

Soil types
- Stone and sand
- Clay
- Mixed materials

Side 125-164 i Håndbog for struktører 1. udgave, 2. oplag

125-130

 

 

Jordens tilstandsformer

Condition of soils

131-133

 

 

Afgravning og påfyldning af jord

Removing and filling of soil

133-134

 

 

Komprimering af jord

Compressing of soil

134-136

 

 

Kontrol af komprimering
- Visuel kontrol
- Kontrol af rumfang
- Isotopmålinger

Control of compressing
- Visuel control
- Control of volume
- Isotop
measurements

137-140

 

 

Andet jordarbejde
- Grundforstærkning
- Pælenedpresning
- Brøndfundering
- Pælefundering
  • Rammejournal
  • Pæleplacering
  • Pælekapning

Other soil works
- Site intensification
- Pilepressing
- Well foundation
- Pile foundation
  • Frame journal
  • Pile placing
  • Pile cutting

140-142

 

 

Forsyningsledninger
- Ledningsanlæg i jord
- Forundersøgelser
- Afmærkning og placering af ledninger i jorden

Pipe of supplies
- Pipeline system in soil
- Preliminary examination
- Marking and placing of pipelines in soil

143-146

 

 

Afstivning ved jordarbejde
- Udgravning med anlæg
- Udgravning med lodrette sider / uden afstivning
- Udgravning med afstivning / med stræk

Stiffening in relation to soil work
- Excavation with slopes
- Excavation with vertical sides / without stiffening
- Excavation with stiffening / with fetch

146-152

 

 

Spunsning (ikke håndbog)
-
PPT præsentation

Sheet piling (not handbook)
- PPT præsentation

 

 

 

Jordarbejde ved forsyningsledninger
- Oplukning af befæstede arealer
- Muldafrømning
- Opgravning af jord
- Udførelse af afstivning
- Tilfyldning af ledningsgraven
- Lukning af graven
- Reetablering af omgivelser

Soil work in relation to supply pipes
- Opening of run-off areas
- Stripping of mull
- Excavation of soil
- Construction of stiffening
- Backfilling of the excavation of the pipes
- Sealing of the excavation
- Rehabilitation of environments

152-160

 

 

Kabelarbejde
- Afstande
- Krydsning af veje
- Linjeføring
- Nedlægningsmetoder
  • Pløjning
  • Kædegravning
  • Jordfortrængning (gennempresning)
  • Styret underboring

Cable work
- Distances
- Road crossing
- Alignment
- Methods of ducting
  • Plowing
  • Chain digging
  • Soil displacement (thrust-bore)
  • Controlled drilling

162-164

 

 

 

Indledning
- Jordens art
- Arbejdets omfang
- Tidsfristen for arbejdet
- Klimatiske betingelser
- Transport
- Arbejdskraftforhold

Introduction
- The type of soil
- The extent of work
- The deadline for the work
- Climatic conditions
- Transport
- Labour situations

Side 85-139, Kap. 2 i Anlægsteknik 1 , Materiel og udførelsesmetoder, 2. udgave, 1. oplag

85

 

 

Definitioner
- Tippen
- Jorddisponering
- Materieldisponering
- Forberedende arbejder
- Vejrligsforanstaltninger
- Indbygningsegnet jord
- Blødbundsarbejder
- Grubning
- Afsluttende arbejder

Definitions
- The dump
- Soil handling
- Equipment handling
- Initial works
- Bad weather measures
- Usable soil filling
- Soft base works
- Grubbing
- Final works

85-89

 

 

Mængdeberegning
- Generelt
- Prismemetoden
- Rampeformel
- Kvadratnetsmetoden
- Pyramidestub
-
PPT præsentation

Quantity calculation
- General
- The prism method
- The ramp formula
- The square grid method
- Truncated pyramid
- PPT presentation

91-95

 

 

Jordarter (udvidet)

- Generelt

- Jordarternes dannelse

  • Vandaflejrede

  • Vindaflejrede

  • Materiale udsmeltet fra gletscher (moræne)

  • Ophobning af skaller m.v.

  • Ophobning af organisk stof

  • Kemiske udfældninger fra vand i jorden

  • Kemiske udfældninger fra havvand eller saltsøer

- Mineraler

- Klassifikation af jord

  • Generelt om inddelingen

  • Sten og grus

  • Sand

  • Ler og silt

  • Muld

  • Gytje

  • Tørv

  • Kul

  • Kalk

  • Diatomit

  Kemiske udfældninger

  Grundfjeldsarter

Soil types (extended)
- Generally
- The formation of the soil types
  
• Water sedimented

   • Wind sedimented

   • Material melted from glacier (moraine)

   • Retention of shells ect.

   • Retention of organic substance
   • Chemical coprecipitation from water in the soil
   • Chemical coprecipitation from seewater or saltlakes.
 - Minerals
 - Classification of soil
  • Gennerally about the classification

  • Stone and gravel

  • Sand

  • Clay and silt

  • Mull

  • Gytje

  • Peat

  • Carbon

  • Chalk

  • Diatomite

  • Chemical coprecipitation

  Bedrock types

96-108

 

 

Tilstandsformer (udvidet)

- Læssefaktor

- Udvidelsesfaktor

- Svindfaktor

Phases (extended)
- Loading factor

- Increasing factor

- Shrinkage factor

108-111

 

 

Tekniske data

- Simple undersøgelser

- Laboratoriemålinger

- Målinger i felten

- Jords bæreevne (erfaringstal)

  • Densitet og læssefaktor

  Jordens bæreevne

  Forskydningsstyrker

  Friktionsvinkler

Technical data
- Simple investigations

- Laboratory monitoring

- Monitoring in field

- Soils bearing capacity ("hands-on" experience)

  • Density and loading factor

  • The bearing capacity of the soil

  • Shear strength

  • Angle of internal friction

111-118

 

 

Jordens anvendelighed til indbygning

- Uanvendeligt

- Uanvendeligt/betinget anvendeligt

- Betinget anvendeligt

- Anvendeligt

- Velegnet

- Afgravningsmaterialernes anvendelighed som fyld under vand

- Afgravningsmaterialernes anvendelighed som bundsikring

- Afgravningsskråninger

- Planumsforanstaltninger

- Udførelse og afdræning af afgravningsmasser

The applicability of the soil for filling
- Not usable
- Not usable/conditional usable
- Conditional useable
- Usable
- Suitable
- The usability of the material from the excavation as filling below water
- The usability of the material from the excavation as subbase
- Slopes of the excavations
- Track measures
- Construction and draining of excavation mass

118-126

 

 

Forurenet jord
- Problemstilling og lovgivning

  • Lov om forurenet jord (lov nr. 370)

  • Lov om råstoffer (lov nr. 569)

  • Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 299)

  • Genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (forslag til BEK)

  • OM-puljen

- Identifikation af forurenet jord

  • Direkte observasioner

  • Viden om det areal hvor jorden opgraves

  • Analyser ved hjælp af feltmetoder

- Kvalitetskriterier for jord

- Opdeling af forurenet jord i klasser

- Forholdsregler ved arbejde med forurenet jord

- Jordrensning

  • Biologisk behandling

  • Termisk behandling

  • Jordvask og ekstraktion

  • Elektrodialytisk rensning

  • Phyto-oprensning

- Genanvendelse og deponering

- Billeder af forurenet jord

Contaminated soil
- Issue and law
  • Law on contaminated soil (law no. 370)
  • Law on raw materials (law no. 569)

  • Waste regulation (BEK nr. 299)

  • Recycling of residuals and soil for building- and construction work (proposal to BEK)

  • OM-pool

- Identification of contaminated soil

  • Direct observasions

  • Knowledge of the area where the soil is excavated

  • Analysis by field methods

- Quality criteria for soil

- Separation of contaminated soil in classes

- Measures by working with contaminated soil

- Soil decontamination
  • Biological treatment

  • Thermal treatment

  • Soil washing and extraction
  • Electrodialytical decontamination

  • Phyto- decontamination

- Recycling and deposit

- Pictures of contaminated soil

 

 

 

 

126-139

 

 

Jordflytning

- Generelt

- Massekurve

- Massedisponering

- Transportlogistik

- Transportomkostninger

Soil movement
-
Generally
- Mass curve
- Layout of masses
- Transport logistics
- Cost of transport

139-146

 

 

Produktion

- Generelt

- Produktionsformler

- Effektivitetsfaktorer

Production
- Generally
- Production formulas
- Efficiency factors

146-153